Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

     

         Към април 2023 г. НСУ "София" обявява следните свободни места за допълнителен прием от I до XII клас.

     

          При наличието на свободни места училището обявява ДОПЪЛНИТЕЛЕН прием на ученици от II до XII клас при следните условия:
          Приемът на документи за допълнителен прием на ученици започва непосредствено след приключване на учебната година.

        
Необходими документи за кандидатстване:
         
* Заявление по образец
          * Документ за завършен клас
(копие)
          * Копие на учебен план (за учениците от гимназиален етап)

     
Родителите и кандидатът провеждат събеседване със заместник директор и педагог-съветник за изясняване на причините за преместване, основните правила, залегнали в Правилника на НСУ „София“ и др.     Събраната информация е водеща при определяне на паралелката, в която ще бъде записан кандидата.
         При наличие на свободни места, на кандидата се издава служебна бележка, че ще бъде записан. Ако до 3 (три) работни дни в НСУ „София“ не бъде представено Удостоверение за преместване (оригинал), мястото се приема за свободно и процедурата се повтаря за следващия по ред на кандидатстване кандидат.


         Необходими документи за записване на ученици на допълнителен прием:
       
  * Попълнена Анкета от родител/настойник (по образец)
         * Копие от
Удостоверение за раждане
         * Удостоверение за преместване 
(оригинал)
         * Копие на
ученически картон (за учениците от гимназиален етап)
         * Копие на
учебен план (за учениците от гимназиален етап)

        
  Документите се подават електронно на имейлnsou151z@abv.bg
         
В тема на имейла си конкретизирайте на кирилица класа.


          За всяка учебна година училището предлага:


    1.  Възможност за целодневна организация на обучение (от 8.00 часа).
    2.  Избираема подготовка по български език и литература, математика, изобразително изкуство  и др.
    3.  Възможност за организиран транспорт.
    4.  Възможност за обяд в стола на училището.
    5.  Организиране на „зелени училища”, екскурзии и летни лагери.

    6.  През учебната година, при желание за учениците от V до XII клас и техните родители в следобедните часове се

         организират групи за самостоятелна подготовка под ръководството на учители от училището с

         допълнителни възможностиза занимания по интереси (керамика, музика, изобразително изкуство, театър,

         лего-конструиране, спорт и др.) Заниманията се организират със съдействието на  Народно читалище

        „Хармония-1990“, СНЦ "Клуб фехтовка при НСА", „Атлет“, „Централен полицейски клуб  таекуон - до“,

        "Европейски център за образование София ” и др.


    Училището разполага с: 2 учебни сгради, 2 физкултурни салона, фитнес зала, спортни площадки, ателиета,

  бюфети и голям озеленен двор.


Всеки успех започва от училището...