Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно  училище “София”, 1990-2022. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

     

         За учебната 2021/2022 година НСУ "София" обявява следните свободни места за допълнителен прием от II до XII клас.

     

          При наличието на свободни места училището обявява ДОПЪЛНИТЕЛЕН прием на ученици от II до XII клас при следните условия:
          Приемът на документи за допълнителен прием на ученици започва непосредствено след приключване на учебната година.

        
Необходими документи за кандидатстване:
         
* Заявление по образец
          * Документ за завършен клас
(копие)
          * Копие на учебен план (за учениците от гимназиален етап)

     
Родителите и кандидатът провеждат събеседване със заместник директор и педагог-съветник за изясняване на причините за преместване, основните правила, залегнали в Правилника на НСУ „София“ и др.     Събраната информация е водеща при определяне на паралелката, в която ще бъде записан кандидата.
         При наличие на свободни места, на кандидата се издава служебна бележка, че ще бъде записан. Ако до 3 (три) работни дни в НСУ „София“ не бъде представено Удостоверение за преместване (оригинал), мястото се приема за свободно и процедурата се повтаря за следващия по ред на кандидатстване кандидат.


         Необходими документи за записване на ученици на допълнителен прием:
       
  * Попълнена Анкета от родител/настойник (по образец)
         * Копие от
Удостоверение за раждане
         * Удостоверение за преместване 
(оригинал)
         * Копие на
ученически картон (за учениците от гимназиален етап)
         * Копие на
учебен план (за учениците от гимназиален етап)

        
  Документите се подават електронно на имейлnsou151z@abv.bg
         
В тема на имейла си конкретизирайте на кирилица класа.


          За всяка учебна година училището предлага:


    1.  Възможност за целодневна организация на обучение (от 8.00 часа).
    2.  Избираема подготовка по български език и литература, математика, изобразително изкуство  и др.
    3.  Възможност за организиран транспорт.
    4.  Възможност за обяд в стола на училището.
    5.  Организиране на „зелени училища”, екскурзии и летни лагери.

    6.  През учебната година, при желание за учениците от V до XII клас и техните родители в следобедните часове се

         организират групи за самостоятелна подготовка под ръководството на учители от училището с

         допълнителни възможностиза занимания по интереси (керамика, музика, изобразително изкуство, театър,

         лего-конструиране, спорт и др.) Заниманията се организират със съдействието на  Народно читалище

        „Хармония-1990“, СНЦ "Клуб фехтовка при НСА", „Атлет“, „Централен полицейски клуб  таекуон - до“,

        "Европейски център за образование София ” и др.


    Училището разполага с: 2 учебни сгради, 2 физкултурни салона, фитнес зала, спортни площадки, ателиета,

  бюфети и голям озеленен двор.