Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2021. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

  Прием след VII клас съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование в утвърдени от министерство на образованието профили.

Обучението се извършва от квалифицирани преподаватели

и по утвърдени програми от МОН.


 Обучението от V до VII клас в НСУ „София” е организирано в сутрешна учебна смяна от 8:00 ч. Учениците, завършили успешно IV клас на училището продължават обучението си в прогимназиален етап. Първи чужд език е английски. Възможност за допълнително обучение в академия "Логос".

  От създаването си НСУ ”София” обучава ученици в Начален етап (I – IV клас). Висококвалифицираните и опитни преподаватели са предпоставка за задълбочено и трайно усвояване на преподавания материал и постигане на високи резултати при ежегодното външно оценяване, участието в олимпиади, конкурси и международни състезания.