Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15

                                                     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ВАШИ ЖАЛБИ ПО ПОВОД ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО-НАЕМАТЕЛ НА СТОЛ-РАЗЛИВНАТА И БЮФЕТА НА УЧИЛИЩЕТО – „ЕЛЕКТРОН ФИНАНС КОНСУЛТ“ ЕООД, СМЕ ПРЕДПРИЕЛИ СЛЕДНИТЕ ДОПУСТИМИ ОТ ЗАКОНА И ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ ДЕЙСТВИЯ:

1. Предприети са действия по прекратяване на договорите за наем, сключени между НСУ „София“ и посоченото дружество-наемател съобразно подписаните права и задължения на страните.

2. Уведомени са Министерство на образованието и науката, Областна дирекция по безопасност на храните, Столична РЗИ, НАП и други държавни органи.

3. Подадените до НСУ „София“ жалби са препратени до съответните компетентни институции.

4. Предприети са действия по регистриране по чл.12 от Закона за храните на помещения на територията на училището с цел осигуряване на алтернативно хранене на децата.

Актуална информация можете да получавате и от нашия сайт: www.nsousofia.org

Обръщаме се към вас с апел, при констатиране на нередности от какъвто и да е характер в НАШЕТО училище, моля ви подавайте писмени сигнали, с цел своевременното им отстраняване!

Благодарим ви за подкрепата, търпението и разбирането!

 
Екипът на НСУ „София“
                                                                                

            График на Родителските срещи за началото на учебната 2019-2020 г.                        

                                                                                  От ръководството на НСУ "София"

Всеки успех започва от училището...


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   27.11.2019г.

                                            Откриване на новата учебна година
         Уважаеми учители, ученици и родители,   заповядайте на 16.09.2019г. от
  10.00ч. за тържественото откриване на новата 2019-2020 учебна година!

                                                                                    От ръководството на НСУ "София"

 28.08.2019г.

 27.11.2019г.

 11.09.2019г.

Национално средно училище "София"

       Информация за графика на дейностите по приемането на ученици в VIII клас в НСУ "София" по утвърден държавен план-прием за учебната 2019/2020 година                        

                                                                                  От ръководството на НСУ "София"

 24.06.2019г.