Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ   24.06.2019г.

 24.06.2019г.

       Информация за графика на дейностите по приемането на ученици в VIII клас в НСУ "София" по утвърден държавен план-прием за учебната 2019/2020 година                        

                                                                                  От ръководството на НСУ "София"