Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2019. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

06.06.2019г.

 Ръководството на НСУ "София", моли всеки един от педагогическия персонал, в срок до 15.09.2019г., да попълни следната анкета във връзка с диференцираното заплащане 2019 г. 

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

  САМООЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ПЕРИОДА 15.09.2018-14.09.2019г.

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ УЧИТЕЛ, СТАРШИ УЧИТЕЛ, ГЛАВЕН УЧИТЕЛ, РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ  ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  ЗА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЯ СЛЕД 01.08.2017г.  СЪГЛАСНО ЗПУО.

 Ръководството на НСУ "София", моли всеки един от педагогическия персонал да подава своевремено информазия за преминати обучения след 01.08.2016г. Справката е необходима за оценка на учителите съгласно ЗПУО.

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

14.02.2017г.

                               ПОСЛЕДНОТО   СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  06.06.2019г.