Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2021. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

 Ръководството на НСУ "София", моли всеки един от педагогическия персонал, в срок до 30.09.2021 г., да попълни следната карта във връзка с диференцираното заплащане 2021 г. 

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

  САМООЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ПЕРИОДА 15.09.2020-14.09.2021 г.

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ УЧИТЕЛ, СТАРШИ УЧИТЕЛ, ГЛАВЕН УЧИТЕЛ, РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ

24.09.2021г.

                               ПОСЛЕДНОТО   СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  24.09.2021г.