Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

 Ръководството на НСУ "София", моли всеки един служител в НСУ "София", в срок до 22.09.2023 г., да попълни съответната карта във връзка с диференцираното заплащане 2023 г. 

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

  САМООЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ПЕРИОДА 15.09.2022-14.09.2023 г.

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ УЧИТЕЛ, СТАРШИ УЧИТЕЛ, ГЛАВЕН УЧИТЕЛ, РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ

19.09.2023г.

                               ПОСЛЕДНОТО   СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  16.09.2023г.