Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно  училище “София”, 1990-2022. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ, ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД

  АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПЕРИОДА 15.09.2017-14.09.2021 г.

01.11.2021г.

 Ръководството на НСУ "София", моли всеки един от педагогическия персонал, в срок до 01.09.2022 г., да попълни следната карта във връзка с диференцираното заплащане 2022 г. 

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 Ръководството на НСУ "София", моли всеки един от педагогическия персонал, в срок до 25.11.2021г., да попълни следната карта във връзка с атестиране на педагогическите специалисти за периода 15.09.2017-14.09.2021г. 

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ

  САМООЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ПЕРИОДА 15.09.2021-14.09.2022 г.

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ДИРЕКТОР

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ УЧИТЕЛ, СТАРШИ УЧИТЕЛ, ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

КАРТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ УЧИТЕЛ, СТАРШИ УЧИТЕЛ, ГЛАВЕН УЧИТЕЛ, РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ

18.08.2022г.

                               ПОСЛЕДНОТО   СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  18.08.2022г.