Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

Проект "Образование за утрешния ден" (ОУД ) 
Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" 
Национална програма "ИКТ в училище" 
Проект "Подобряване здравето на учениците
чрез здравословно хранене"
Проект "Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието" 
Проект "Подобряване качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" 
Проект "Квалификация на педагогическите специалисти" 
Национална програма "Образователни маршрути" 

Всеки успех започва от училището...