Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно  училище “София”, 1990-2022. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

Проект "Образование за утрешния ден" (ОУД ) 
Национална програма "ИКТ в училище" 
Проект "Подобряване здравето на учениците
чрез здравословно хранене"
Проект "Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието" 
Проект "Подобряване качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" 
Проект "Квалификация на педагогическите специалисти" 
Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"