Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

Закон за професионалното образование и обучение
(Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., ..., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за защита от домашно насилие
(изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.)

Закон за предучилищното и училищното образование
(Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., ..., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
(Обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в силаот 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г., бр. 91 от 14.11.2017 г.)

Закон за защита от дискриминация
(изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.)

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
Отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за народната просвета
Отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за достъп до обществена информация
(Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г. ... изм. и доп., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г.)

Кодекс на труда

(изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г.)

Закон за закрила на детето
(Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г. ... изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г.)