Закон за предучилищното и училищното образование
(Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., ..., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
(Обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в силаот 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г., бр. 91 от 14.11.2017 г.)

Кодекс на труда

(изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г.)

Всеки успех започва от училището...

Закон за защита от дискриминация
(изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.)

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
Отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за закрила на детето
(Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г. ... изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г.)

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg

Закон за професионалното образование и обучение
(Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., ..., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за защита от домашно насилие
(изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.)

Закон за народната просвета
Отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за достъп до обществена информация
(Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г. ... изм. и доп., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г.)

Национално средно училище "София"