Всеки успех започва от училището...

Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
(Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)дини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).


Наредба за приобщаващото образование
(обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. )


Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
(Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)


Наредба №6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
(Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).


Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г.)


Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
(Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.)


Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
(Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)


Наредба за отменяне на Наредба № 16 от 2016 г. за управлението на качеството в институциите
Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 
Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания
(обн., ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.) издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата
(Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)


Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.; изм., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г. )
Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).


Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 (Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).


Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите
(Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.; отм. ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

Наредба № 10 от 19 декември 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
(обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.; в сила от 22.12.2017 г.)
Наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 13 и чл. 297, ал. 3 ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (ДВ, бр. 94 от 2015 г.)

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) 
Наредбата влиза в сила от 1.01.2017 г. с изключение на раздели II и III, които влизат в сила от учебната 2017 - 2018 г. Наредбата отменя Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).

Национално средно училище "София"