Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

                      ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В НСУ "СОФИЯ"

                                                                                           ОТ 17 МАРТ 2020 г.
     Уважаеми Родители,

   От 17 март стартира дистанционен формат на обучение с учениците от НСУ "София".  Основно обучението ще бъде в безплатната платформа на Google. Учениците трябва да имат e-mail и парола. 

   Молим Ви, за следното съдействие:

 На посочените линкове можете да намерите информация за:
    Учебният ден, за всички класове, ще бъде от 09:00 до 13:00 ч. при спазване на седмичното разписание за деня.  (За учениците от Начален етап -  във време, уточнено с класния ръководител).

   Всеки ученик има ангажимент в този часови интервал да бъде в Google класната стая и да следи получените задания, да спазва поставените срокове.

    Учителите използват времето за поставяне на задачи и даване на обратна връзка.


    Спазва се разписанието от часове за деня. Часовете НЯМАТ продължителност от минути. В този интервал от деня учениците ще получават задачи, проекти, кратки презентации, текстове, видеа, условия за решаване, страници за самоподготовка. Всичко това съобразено с възрастовите особености.
 
    В този интервал от време при дистанционно обучения няма да се поставят отсъствия, но личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза. Вашето добронамерено съдействие и подкрепа е важна част за добър резултат.