Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас

на телефон:

(+359) 879 02 33 15


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2017. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работната заплата в НСУ "София"

ГОДИШЕН ПЛАН на НСУ "София" за учебната 2016-2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Регистър на категории дейности по обработването

НОМЕНКЛАТУРА на делата със срокове за съхраняване в НСУ "София"

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ПЛАН на контролната дейност на директора на НСУ "София" за учебната 2016-2017г.

НАРЕДБА за пожарна безопасност на територията на НСУ "София"

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на труд в НСУ "София"

ПЛАН на Педагогическия съвет за учебната 2016-2017г.

ПОЛИТИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА

Регистър на дейности по обработване на лични данни

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОБИВ В СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Заповед за училищен план-прием в НСУ "София" за учебната 2017-2018г.

ДЕКЛАРАЦИЯ - ОТТЕГЛЯНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ РОДИТЕЛ

ПЛАН на дейностите по БД на НСУ „София” за 2016-2017 учебна година

ПЛАН за действия при пожар и отстраняване на аварии на територията на НСУ "София"

ПРАВИЛНИК за дейността на НСУ "София"

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ РОДИТЕЛ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА НСУ "СОФИЯ"

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в НСУ "София"

Регистър на лицата, които обработват лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ПЛАН за квалификационната дейност в НСУ "София" за учебната 2016-2017г.

Вътрешни правила за ползване на информационите системи от служителите / Инструкция за използването на информационите системи от служителите

Протоколи от общи събрания в НСУ "София" за календарната 2016г.

ПЛАН за евакуация на служители е ученици при бедствия и аварии в НСУ "София"