ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В НСУ "СОФИЯ"

ГОДИШЕН ПЛАН на НСУ "СОФИЯ"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОБИВ В СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Заповед за училищен план-прием в НСУ "СОФИЯ"

ДЕКЛАРАЦИЯ - ОТТЕГЛЯНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ РОДИТЕЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ РОДИТЕЛ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА НСУ "СОФИЯ"

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В НСУ "СОФИЯ"

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИ ДАННИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В НСУ "СОФИЯ"

Вътрешни правила за ползване на информационните системи от служителите / Инструкция за използването на информационните системи от служителите

Изпълнение на финансовия бюджет НСУ "СОФИЯ"

ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ В НСУ "СОФИЯ"

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

2217151@edu.mon.bg 

ПЛАН КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА  НСУ "СОФИЯ"

ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  за учебната 2020-2021 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСУ "СОФИЯ"

Всеки успех започва от училището...

РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НСУ "СОФИЯ"

ПОЛИТИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР И ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  НСУ "СОФИЯ"

НОМЕНКЛАТУРА НА ДЕЛАТА СЪС СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ В НСУ "СОФИЯ"

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В НСУ "СОФИЯ"

РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2023 г. ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО