Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2021. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В НСУ "СОФИЯ"

ГОДИШЕН ПЛАН на НСУ "СОФИЯ" за учебната 2020-2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

НОМЕНКЛАТУРА НА ДЕЛАТА СЪС СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ В НСУ "СОФИЯ"

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ПЛАН КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА  НСУ "СОФИЯ"

НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НСУ "СОФИЯ"

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В НСУ "СОФИЯ"

ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  за учебната 2020-2021 г.

ПОЛИТИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОБИВ В СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Заповед за училищен план-прием в НСУ "СОФИЯ" за учебната 2018-2019г.

ДЕКЛАРАЦИЯ - ОТТЕГЛЯНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ РОДИТЕЛ

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2021 г. ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР И ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  НСУ "СОФИЯ"

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСУ "СОФИЯ"

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ РОДИТЕЛ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА НСУ "СОФИЯ"

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В НСУ "СОФИЯ"

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИ ДАННИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В НСУ "СОФИЯ" за учебната 2020-2021 г.

Вътрешни правила за ползване на информационните системи от служителите / Инструкция за използването на информационните системи от служителите

Изпълнение на финансовия бюджет НСУ "СОФИЯ"

ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ В НСУ "СОФИЯ"