Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно общообразователно училище “София”, 1990-2020. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  12.07.2020г.

 12.07.2020г.

                                        

       УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта
https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

  2. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на
14.07.2020 г., 15.07.2020 г. и 16.07.2020 г., от 08.00 ч. до 18.00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

  3. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

  Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

  4. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
  4.1. заявление до директора;


  4.2. оригинал на свидетелство за основно образование;
  4.3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

   Училищната комисия за прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година ще записва приетите на първи етап на класиране ученици и ще приема заявления за участие във втори етап на класиране на горепосочените дати от 08.00 до 18.00 часа.


19.06.2020г.

                                       

    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


    Във връзка с плануването на групите за целодневно обучение на учениците от 5. до 7. клас през учебната 2020-2021 г., ръководството на НСУ "София" Ви кани, в срок до 31.08.2020 г.  да попълните следната анкета - заявление за определяне на групите.


    


                                                                                        От ръководството на НСУ "София"