Всеки успех започва от училището...

Национално средно училище "София"

Свържете се с нас на телефон:

(+359) 879 02 33 15

или на и-мейл:

nsou151@abv.bg


© Национално средно  училище “София”, 1990-2022. Всички права запазени.

Използването на материали от този сайт, без изрично разрешение е забранена. Лицата нарушили тази точка подлежат на законови санкции.

               

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

            НСУ „София“ обявява 3 (три) незаети места за трето класиране в първи клас.
         
       
                                                                                   От ръководството на НСУ „София“


               

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 


          Вижте списък на приетите на трето класиране ученици 
       Приетите на трето класиране ученици, желаещи да се запишат в НСУ „София“ се явяват на тест за училищна готовност по определения график.
          Моля да бъдете в училището 10 минути преди започване на теста.
         


                                                                                   От ръководството на НСУ „София“


               

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

     Запознаването на учениците с работите им от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство в VII клас, проведен в НСУ "София" ще се осъществява на 28.06., 29.06. и 30.06. от 9:00 до 16:00 часа.


   Припомняме, че за запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ клас през учебната 2021/2022 г., съгласно които ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

1) Ученикът вижда оценената изпитна работа с присъдени точки.
2) Изпитната работа НЕ може да бъде снимана или изнасяна от залата.
3) Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност.

         
       
                                                                                   От ръководството на НСУ „София“


27.06.2022г.

29.06.2022г.

     ПОСЛЕДНОТО  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА  СТРАНИЦАТА  Е  ОТ  ​29.06.2022 г.

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ,

       Тази учебна година отново участваме в Национална програма „Отново заедно“ на МОН.
            От 8 юни до 30 юни 2022 г. НСУ „София“ започва процедура за подбор на участници (ученици от I до XI клас) и ръководители на групи в шестдневно туристическо пътуване в гр. Приморско за периода от 21.08.2022 г. до 26.08.2022 г.

            В същия период трябва да подадете заявлние. 

            От 1 юли до 8 юли 2022 г. вкл. до 17.00 ч. всички одобрени ученици за участие в шестдневно туристическо пътуване по НП „Отново заедно“ на МОН е необходимо да подадат подписана декларация по образец. 

            Посочените документи можете да изпращате на имейл: nsou151z@abv.bg или да донесете лично в училище.

            Можете да се запознаете със Заповедта за училищната комисия и Системата за подбор на участници и графика за реда на приемане на заявления 

                                                                                  

                                                                                   От ръководството на НСУ „София“


08.06.2022г.

27.06.2022г.